Protokoll från årsmötet i Örnsköldsvik 28 maj

Protokoll från SJK föreningsstämma 2011

Lördagen den 28 maj kl 18.20 på Folkets Park, Skogsgatan 44, Örnsköldsvik

1. Stämmans öppnande
SJKs ordförande Bengt Lindgren hälsar SJKs medlemmar välkomna till stämman år 2011.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Valberedningen föreslår Morrgan Claesson till ordförande för stämman.
Valberedningen föreslår Bengt Dahlberg till sekreterare för stämman.

Beslut: Stämman väljer enligt valberedningens förslag.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Valberedningen föreslår Niklas Bygdestam och Bo Widlund till justerade:

Beslut: De båda väljs enhälligt, med acklamation

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
Det är kallat till stämman i medlemstidningen TÅG nr 2-februari. Stämmohandlingar utskickade i nr 4-april.

Beslut: Ja.

5. Föredragning av årsredovisningen från föregående år.
Årsredovisningen finns med i stämmohandlingarna.

Beslut: läggs till handlingarna

6. Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid.
Revisionsberättelse finns med i stämmohandlingarna.

Beslut: läggs till handlingarna.

7. Beslut om fastställande av balansräkning
Balansräkning finns med i stämmohandlingarna.

Beslut: Balansräkningen fastställes.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Beviljas med acklamation.

9. Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman
Det förelåg inga ärenden från styrelsen till stämman.

10. Motioner som enskild medlem stadgeenligt väckt
Det fanns inga motioner från medlemmar till stämman

11. Val av föreningsordförande, övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
Valberedningens förslag till valen finns med i stämmohandlingarna.
Beslut: Bengt Lindgren, ordförande.
Ledamöter. Nyval Bengt Schelin, Peter, Gibson, omval Lars Erik Torstenson,
Alla val med acklamation.
Styrelsesuppleanger 1 år. Erik Trulsson, Lars Olov Lind, Alexandra Sjöberg, väljs med acklamation.

12. Val av revisorer 1 år jämte suppleanter
Valberedningens förslag till revisorer finns med i stämmohandlingarna.

Beslut: Omval av Mats Arbman och Gunnar Ekeving med acklamation.
Omval av suppleanter Anders Jansson och Jan Bengtsson med acklamation.

13. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
Valberedningen är beredd på att ställa upp ytterligare ett år.

Beslut: Ove Norsten, Morrgan Claessson och Lars Olov Karlsson väljs med acklamation.

14. Beslut om nästa års medlemsavgift.
Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 450 kr per år, 600 kr för utrikes boende medlemmar.

Beslut: Oförändrad årsavgift med acklamation.

15. Övriga frågor
Styrelseledamöterna presenterade sig inför stämmodeltagarna.
En förädlad version av SJK varumärke "semafor" presenterades av Erik Trulsson, stämman uttryckte sitt stora gillande av märket, som skall ha en framträdande plats i både SJK medlemstidning TÅG och i andra SJK alster.

16. Stämmans avslutande
Stämmoordföranden tackade deltagarna för en väl disciplinerad stämma, som avslutades kl 19.